Dzielnica24.pl / Wywiady / Rozmowa z Radnym Katowic Jerzym Dolinkiewiczem

Rozmowa z Radnym Katowic Jerzym Dolinkiewiczem

13 marca 2012

Kilka ciekawych informacji, dotyczących dziel­nicy Załęże przekazał nam w rozmowie Jerzy Dolinkiewicz, Radny Rady Miasta Katowice.

Kiedy powstała nazwa Załęże?

W dokumencie z 1360 roku wzmiankowana jest wieś Załęże, „od dawna osadzona na prawie niemieckim”. To tutaj, w tym rejonie, począwszy od XV wieku, rozwijało się nad rzeką Rawą hutnictwo. Natomiast w 1792 roku powstała w dobrach Załęża kopalnia węgla kamiennego „Charlotte”.

 

Czy w tamtym czasie górnictwo miało już duży wpływ na rozwój Załęża?

Uważa się, że późniejszy rozwój kopalni węgla „Kle­ofas” w szczególny sposób przyczynił się do zmiany charakteru osady rolniczej na typowo robotniczą. Kon­cern „Georg von Gisches Erben” wybudował murowa­ną kolonię domów dla pracowników kopalni. Bardzo duży wpływ na sytuację w Załężu przez dziesiątki lat miała także ówczesna Huta Baildon, a szczegól­nie w okresie PRL-u. Huta prowadziła wówczas Zespół Szkół Zawodowych, w tym pierwszą powstałą w Polsce Zasadniczą Szkołę Przyzakładową oraz Zakładowy Dom Kultury na skrzyżowaniu ul. Po­śpiecha i ul. Gliwickiej, także przedszkole, a przede wszystkim – hotele robotnicze. Z Hutą Baildon, a szczególnie ze szkołą byłem związany jako na­uczyciel w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

 

Pomimo likwidacji części przemysłu ciężkiego, zauważamy, pracując w tej dzielnicy, że obec­nie Załęże tętni życiem. Zmodernizowana zo­stała ul. Gliwicka, a wiele budynków jest wyre­montowanych. Szkoły i przedszkola należą do dobrych w mieście. Czy Pan się z tym zgadza?

Będąc radnym Katowic i pracując od wielu lat w Ko­misji Edukacji mogę potwierdzić, że w Załężu mamy wielu bardzo zaangażowanych dyrektorów, wycho­wawców i nauczycieli. Taka jest tutaj tradycja solidnej pracy w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Katowice. Jako przykład mogę po­dać Szkołę Podstawową nr 20 przy ul. Zarębskiego. W szkole tej działa teatr, chór i rozwija się współpraca międzynarodowa. Do tradycji należą też piękne „Jasełka” w okresie Bożego Narodzenia i wieczornice z okazji Święta Niepodległości w listopadzie. Natomiast w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Gliwickiej 148a mamy oddział dla uczniów

autystycznych z normą intelektualną. Jest to pierwsza Szkoła Specjalna w Polsce, która otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoły te sys­tematycznie współpracują z Muzeum Historii Katowic.

 

W Załężu mamy też budowle wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego. Co o nich wie­my i jak dbamy o ich stan techniczny i estetyczny?

Najważniejszym zabytkiem jest nasz kościół parafial­ny p.w. św. Józefa, wzniesiony w 1900 roku w stylu neoromańskim. Jak wiemy, wewnątrz kościoła zacho­wał się prawie cały jego pierwotny wystrój wraz z pięk­nym ołtarzem głównym, ołtarzami bocznymi wykona­nymi z drzewa dębowego, stacjami drogi krzyżowej, witrażami oraz organami. Pozwolę sobie przypomnieć, że już w 2009 roku prowadzono prace konserwator­skie przy elewacji zachodniej kościoła, a w 2010 roku przy elewacji południowej. Natomiast w ubiegłym roku zakończono prace przy elewacji wschodniej. W tym roku ks. proboszcz Jerzy Słota planuje zakończyć rozpoczętą już konserwację elewacji zewnętrznej ko­ścioła na ścianie północnej – nad głównym wejściem od strony ul. Gliwickiej. Prace te są bardzo kosz­towne, ale przyczyniają się do zatrzymania nieko­rzystnych procesów destrukcyjnych oraz wydobycia artystycznych walorów zabytku. Pragnę podkreślić, że kościół św. Józefa w Załężu jest zabytkiem szcze­gólnym, posiadającym dużą wartość artystyczną i hi­storyczną dla Katowic. Jest jednym z piękniejszych kościołów, nie tylko na terenie Dekanatu Załęskie­go, ale również w całej Archidiecezji Katowickiej.

 

Dziękujemy za rozmowę

Redakcja

Więcej w kategorii Wywiady

najbardziejstylowelaptopy1

Najbardziej stylowe laptopy

Kupując komputer osobisty zwracamy uwagę na pojemność dysku czy procesor. Nie da się jednak ukryć, że osoby wrażliwe na estetykę przede wszystkim patrzą na wygląd. Istnieją na szczęście komputery takie jak Macbook air od Apple czy niektóre modele innych marek, które łączą moc z ciekawym projektem.